กิจกรรม ทำความสะอาดฆ่าเชื้อในสถานที่ที่ไม่ใช่สถานพยาบาลโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการทำงาน และสถานที่ในการปฏิบัติงาน (ศพด.อบต.นิลเพชร, วัดนิลเพชร และ อบต.นิลเพชร)