โครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย

วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563 อบต.นิลเพชร ร่วมกับ โรงเรียนวัดบัวปากท่า จัดโครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ให้กับเด็กนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 48 คน เพื่ออบรมเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากอัคคีภัย และฝึกปฏิบัติในการระงับอัคคีภัย