โครงการอบรมวินัยจราจร

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 อบต.นิลเพชร ร่วมกับ โรงเรียนวัดนิลเพชร จัดโครงการอบรมวินัยจราจร ให้กับเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 65 คน เพื่อให้เด็กนักเรียนรับทราบกฎจราจรเบื้องต้น