รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ:
PDF.js viewer
Current View