โครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการสภาฯ

วันที่ 2 เมษายน 2564 อบต.นิลเพชร ได้จัดโครงการส่งสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการสภาฯ ให้กับสมาชิกสภา อบต.นิลเพชร จำนวน 19 ท่าน ในด้านกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของสมาชิกสภา อบต.นิลเพชร ในด้านการบริหารงานของท้องถิ่น

เอกสารแนบ:
PDF.js viewer
Current View