โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง

1) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ สร้างทีมครูก. 2) กิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 3) กิจกรรมการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง