กองคลัง องค์การบริหารส่่วนตำบลนิลเพชร ขอประชาสัมพันธ์... เรื่อง พระราชกฤษฏีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต แทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาต พ.ศ.2564

เอกสารแนบ:
PDF.js viewer
Current View