นครปฐมเมืองปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 %

โครงการ วาระจังหวัด วาระหมวกนิรภัย "นครปฐมเมืองปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % " จังหวัดนครปฐม ได้ออกประกาศจังหวัด เรื่องเขตควบคุมวินัยจราจร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างวินัยจราจรการขับขี่อย่างปลอดภัยให้แก่้เจ้าหน้าที่ บุคลากรภาครัฐ ตลอดจนการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน เพื่อให้การขับเคลื่อนการสร้างวินัยจราจรเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นเรื่องการสวมหมวกนิรภัย ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญลำดับแรกของการเสียชีวิตและบาดเจ็บ องค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชร จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลนิลเพชร ร่วมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย เพื่อความปลอดภัย