ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 7 ตำบลนิลเพชร เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลนิลเพชร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

เอกสารแนบ:
PDF.js viewer
Current View