การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) เพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชร สำนักงานปลัดฯ งานสวัสดิการสังคม ได้ลงพื้นที่มอบของยังชีพ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) เพิ่มเติม