การช่วยเหลือเยาวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) เพิ่มเติม