ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2565

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชร ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2565