โครงการส่งเสริมเพิ่มทักษะด้านอาชีพของเด็กนักเรียนในตำบลนิลเพชร (หลักสูตรการประดิษฐ์โอ่งผ้าไทย)