การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 อำเภอบางเลนนำโดยพัฒนาการอำเภอบางเลนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชร ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชร โดยมีเกษตรอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนิลเพชร กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ในครั้งนี้