โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชร ได้ดำเนินโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี โดยอำเภอบางเลน มอบหมายให้นายวสันต์ กลิ่นสุข ปศุสัตว์อำเภอดอนตูมรักษาราชการแทน ปศุสัตว์อำเภอบางเลน เป็นวิทยากรในครั้งนี้