โครงการจิตอาสาพระราชทานเพื่อสร้างความตระหนักรู้สู่สังคม กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสถานที่/สวนสาธารณะ

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชร ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานเพื่อสร้างความตระหนักรู้สู่สังคม กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสถานที่/สวนสาธารณะ ณ วัดนิลเพชร และวัดบัวปาท่า โดยการทำความสะอาดบริเวณวัด และห้องน้ำ