โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชร ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนิลเพชร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุพร้อมตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะติดบ้านติดเตียงและยากไร้