โครงการเยี่ยมบ้านคนพิการ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชร ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนิลเพชร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการพร้อมตรวจสุขภาพให้กับคนพิการที่อยู่ในภาวะติดบ้านติดเตียงและยากไร้