โครงการจิตอาสาพระราชทานเพื่อสร้างความตระหนังรู้สู่สังคม กิจกรรมที่ 2

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชร ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานเพื่อสร้างความตระหนักรู้สู่สังคม กิจกรรมที่ 2 พัฒนาสถานที่/สวนสาธารณะ โดยการตัดแต่งต้นไม้สองข้างทางถนนสาย นฐ 0007 บริเวณทางเข้าหมู่ที่ 2 ตำบลนิลเพชร (ศาลาแดง) และบริเวณทางเข้าวัดบัวปากท่า