รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหา น้ำเสียในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชร ประจำปี 2564

อบต.นิลเพชร ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 พบว่า น้ำที่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ครัวเรือน เกษตรกรรม ยังไม่พบปัญหาน้ำเสียที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ อบต.นิลเพชร โดยได้บันทึกตามแบบข้อมูลสถิติที่เก็บจากแหล่งกำหนดมลพิษ