จดหมายข่าว ประจำเดือนมิถุนายน 2565 แจ้งผู้ที่ยังไม่ได้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2565 โปรดเร่งดำเนินการชำระภาษี

กองคลัง ประชาสัมพันธ์ แจ้งผู้ที่ยังไม่ได้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2565 โปรดเร่งดำเนินการชำระภาษี