การช่วยเหลือคนพิการในพื้นที่ตำบลนิลเพชร(หมู่ที่ 2,9)

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชร ได้ดำเนินการช่วยเหลือคนพิการในตำบลนิลเพชร จำนวน 3 ราย โดยให้การช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ และถุงยังชีพ คือ นายกิจติพงษ์ ปิ่นแก้ว คนพิการหมู่ที่ 2, นายสิริไพศาล รัตน์ไทรแก้ว คนพิการหมู่ที่ 2, นายสง่า ศรีสมชัย คนพิการหมู่ที่ 9