โครงการ 5 โรค 5 ความรู้ เพื่อลูกนักเรียนในระดับปฐมวัย

วิทยากรได้ให้ความรู้ ผู้ปกครอง นักเรียน เกี่ยวกับโรค 5 โรค ที่สามารถเกิดขึ้นได้กับเด็กปฐมวัย ได้แก่โรค มือ เท้า ปาก,โรคไข้เลือดออก,โรคไข้หวัดใหญ่,โรคตาแดง,โรคอุจจาระร่วง