ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลนิลเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ:
PDF.js viewer
Current View