ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


PDF.js viewer
Current View