ประกาศ ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 (ณ 1 เมษายน 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


PDF.js viewer
Current View