สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ ของอบต.นิลเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


PDF.js viewer
Current View