ประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลนิลเพชรครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดนิลเพชร ตำบลนิลเพชร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม