ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2563 (วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ฉบับที่ 2)


PDF.js viewer
Current View