กิจกรรมแสดงเจตจำนงร่วมต้านทุจริต คอร์รัปชั่น (ZERO TOLERANCE)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชร   ข้าราชการ  และพนักงานจ้าง 
ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงร่วมต้านทุจริต คอร์รัปชั่น (ZERO TOLERANCE)  วันพฤหัสบดีที่  8  เมษายน  พ.ศ. 2564  
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชร  อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม


PDF.js viewer
Current View