กิจกรรมการมีส่วนร่วมของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชร

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชร เข้าร่วมการประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชร  ครั้งที่ 2/2564   
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
 วันอังคารที่  16  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564  เวลา 09.30 น.   ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชร  อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  เพื่อร่วมปรับปรุง  พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส


PDF.js viewer
Current View