ประกาศ อบต.นิลเพชร เรื่อง เจตนำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


PDF.js viewer
Current View