ประกาศ การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชนกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิท-19)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชร เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

PDF.js viewer
Current View