ผู้บริหารมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.นิลเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


PDF.js viewer
Current View