ประชุมสามัญประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 สภาเด็กและเยาวชนตำบลนิลเพชร ได้จัดประชุมสามัญประจำปี 2564 พร้อมคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแทนที่คณะบริหารเดิมที่หมดวาระ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนตำบลนิลเพชรให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพต่อไป

PDF.js viewer
Current View