แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชร (พ.ศ.2566-2570)


PDF.js viewer
Current View