สอบถามเงินค่าทำศพ 3000 บาท

เวลา 15:32 วันที่ 22 ก.พ. 65
โดย apple (ledapple14@gmail.com)

สอบถามค่ะ เงินค่าทำศพ 3000 บาท ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างค่ะ และคนรับเงินต้องเป็นบุตรหรือสามี/ภรรยา หรือเปล่าค่ะ 


เวลา 10:32 วันที่ 23 ก.พ. 65
โดย เจ้าหน้าที่ (admin@ninlapet.go.th)

สวัสดีค่ะ คุณ Apple
คุณสมบัติผู้สูงอายุ
(1) มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป
(2) มีสัญชาติไทย
(3) ผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัวที่ยากจนตามข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย หรือ กรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา
(4) ไม่มีญาติ หรือมีญาติแต่มีฐานะยากจนไม่สามารถจัดการศพตามประเพณีได้ผู้สูงอายุยากจนและไม่ได้รับการสํารวจข้อมูล ความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย หรือกรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา
หลักฐานการยื่นคําขอ
(1) ใบมรณบัตรของผู้สูงอายุพร้อมสำเนา จำนวนหนึ่งฉบับ
(2) บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและเลขประจําตัวประชาชนของผู้ยื่นคําขอพร้อมสําเนา จํานวนหนึ่งฉบับ
(3) หนังสือรับรองว่าผู้ยื่นคำขอเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการศพตามประเพณี
ผู้ยื่นคําขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุที่ถึงแก่กรรม ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร ญาติพี่น้องของผู้สูงอายุที่ถึงแก่กรรม ในกรณีที่ผู้สูงอายุไม่มีญาติ บุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุเป็นผู้ยื่นคําขอรับเงิน ค่าจัดการศพ เช่น ผู้ให้การดูแล ผู้นําชุมชน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น
การยื่นคำขอ (ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันออกใบมรณบัตร) ยื่นคำขอในท้องที่ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือภูมิลำเนาที่ถึงแก่ความตายในขณะถึงแก่ความตาย

http://www.ninlapet.go.th/news_topics/439


ตอบกลับ

*
*
*