สอบถาม

เวลา 15:49 วันที่ 24 ก.พ. 64
โดย สุกัญญา พิมพ์ศรี (sukanyapimsri23@gmail.com)

การขึ้นทะเบียนคนพิการต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ


เวลา 15:57 วันที่ 24 ก.พ. 64
โดย เจ้าหน้าที่ (admin@ninlapet.go.th)

เอกสารที่ใ้ช้
1. บัตรประจำตัวคนพิการ
2. บัตรประชาชน
3. ทะเบียนบ้าน
4. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ธนาคารใดก็ได้)


ตอบกลับ

*
*
*